Pravilnik o reklamacijama, prava i obaveze potrošača

PROCEDURA ZA POVRAT ROBE KUPCA U ZAKONSKOM ROKU

Kupovina je situaciona i individualna, pa se mogu dogoditi slučajevi gde će kupac tražiti od nas da se kupljena roba vrati iz više razloga. Zakon to omogućava krajnjem potrošaču. Postoje više vrsta povraćaja u zavisnosti na čega se odnosi njena namera:

Zamena artikla za drugi:

Ukoliko ste nakon prijema artikal utvrdili da Vam ne odgovara ili želite da zamenite artikal za drugi, molimo Vas da postupite po dole napisanoj proceduri.

Kupac robu može da vrati samo u sledećim slučajevima:

1. Krajnji kupac zakonski može u slučaju poručivanja putem WEB-a vratiti robu u roku od 14 dana od preuzimanja artikla, slanjem robe kurirskom službom. U tom slučaju se obračunavaju i radni i neradni dani.

2. Ukoliko je greškom prodavnice STR Elkond fakturisana roba koju kupac nije poručio, rok za započinjanje procedure povraćaja robe je 14 dana od trenutka prijema robe.

U ovom roku to može uraditi bez ikakvog objašnjenja i tražiti da zameni za drugi artikal, uz doplatu. Zato je najbolje za kupca da robu proverava prilikom kupovine ili po prijemu od kurira. Kupac nas o ovom obaveštava putem kontaktnih podataka navedenih na stranici ili dolaskom u prodajni objekat.

Ukoliko kupac vraća artikal koji je dobio putem kurirske službe, zakonski rok je 14 dana od prijema robe od kurira. U tom slučaju kupac vraća:

 • artikal koji je kupio i garantni list (ukoliko ga je dobio)
 • orginalni fiskalni račun
 • i popunjen obrazac za zamenu artikla - obrazac možete preuzeti OVDE

Kupac je dužan da vrati robu STR Elkond-u, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za zamenu artikla.

Troškove vraćanja i slanja robe snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije pogrešan artikal zbog greške prodavca.

Nakon utvrđivanja da je roba vraćena u istom stanju kako je i poslata tj. prodata ( neoštećena, nekorišćena, ispravna i roba i ambalaža ), vrši se zamena uz doplatu za neki drugi artikal.

Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Elkond str može da odloži zamenu sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, osim u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu. Po prijemu ovako poslate robe služba reklamacije će utvrditi stanje i ispravnost artikla i ukoliko su ispoštovani malo pre navedeni kriterijumi odobriti zamenu artikla kupcu u skladu sa zakonskim obavezama.

Pravo na odustajanje:

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.elkond.co.rs smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem ( fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti ), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. U slučaju odustaka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod.

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratit:

 • artikal koji se vraća i garantni list (ukoliko ga je dobio)
 • orginalni fiskalni račun
 • i popunjen obrazac o odustanku od kupovine - obrazac možete pronaći OVDE

 

Obrazac o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Troškove vraćanja robe snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal zbog greške prodavca.

Nakon utvrđivanja da je roba vraćena u istom stanju kako je i poslata tj. prodata (neoštećena, nekorišćena i ispravna i roba i ambalaža), vrši se povraćaj novca na žiro račun kupca koji je pridložen u obrazac.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan, nekorišćen i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda ( ugradnja proizvoda ) krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda. Ukoliko se ustanovi da je vraćena roba nekompletna, oštećena, korišćena, znači umanjena je njegova tržištna vrednost, nismo u obavezi da vratimo vrednost kupljene robe.

U slučaju Beslaptne dostave straci se vraća iznos koji će biti umanjen za troškove transporta koje je STR Elkond snosio.

Izuzeci od prava na odustanak od ugovora:

 • roba koja se namenski naručuje na zahtev kupca;
 • robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
 • roba koja je kupljena u maloprodajnim objektima, s obzirom da to nije kupovina na daljinu i izvan poslovnih prostorija;

Reklamacije na nesaobraznost robe:

STR Elkond je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine, od dana prelaska rizika na kupca. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 (šest) meseci od dana prelaska rizika na kupca, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Kod prodaje polovne robe (OUTLET / RASPRODAJA), prodavac odgovara za nesaobraznost robe u roku od 1 (jedne) godine. Artikle kojima prelazi saobraznost više od 2 (dve) godine, regulisano je sa GARANCIJOM koju određuje proizvođać samog proizvoda.

Saobraznost ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodom. U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti prilikom montiranja rezervnog dela. Pravo na saobraznost kupac gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja proizvoda ili ukoliko nema dokaz o ugradnji rezevnog dela od strane ovlašćenog lica, kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane prodavca ili proizvođača. Takođe, nesaobraznim se ne može smatrati roba koja je nastala nesaobrazna zbog elementarnih nepogoda, udara groma, udara električne energije ili uzroka koji nastala od drugog neispravnog dela što nije sastavni deo proizvoda na koji se odnosi reklamacija.

Zakon o zaštiti potrošača omugućava potrošaču da izjasni nesaglasnost proizvoda, to možete učiniti na nekih od kontaknih telefona ili elektronskim putem na office@elkond.co.rs. Potrebno će biti da reklamirani proizvod, zajedno sa odštampanim, popunjenim i potpisanim Obrascem za reklamaciju pošaljete putem preporučene pošte na adresu: STR ELKOND, 24400 Senta, Grofa Lajoša Baćanjija 54.

Vaš zahtev za reklamacijom biće razmotren u najkraćem mogućem vremenskom periodu i odgovor ćete dobiti pisanim ili elektronskim putem od službe za reklamacije, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana podnošenja zahteva. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana. Odgovor na reklamaciju mora da sadrži odluku da li se uvažava reklamacija ili ne, kao i obrazloženje, konkretan predlog i rok za rešavanje. Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratit:

 • artikal koji se vraća i garantni list (ukoliko ga je dobio)
 • orginalni fiskalni račun
 • fiskalni račun ili drugi dokaz o ugradnji od strane ovlašćenog lica
 • i popunjen obrazac za reklamaciju na nesaobraznost - obrazac možete pronaći OVDE

Trošak dostave nesaobraznog dela snosi kupac, stim da ukoliko se ustanovi da je reklamacija usvojena, potrošač ima pravo za refundaciju troškove dostave.

Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe, kao i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis. Kompanija STR ELKOND će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti ili sa popravkom aparata.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

 • u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
 • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
 • na neposredne pregovore između potrošača i trgovca; • na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
 • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014), STR Elkond objavio je Pravilnik i njime definiše postupak rešavanja reklamacija potrošača koji je robu kupio putem internet sajta www.elkond.co.rs.

Zvaničan Pravilnik o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice možete pronać OVDE.

Reklamacioni list za nesaobraznost robe možete preuzeti OVDE.

 

NAPOMENA: Potvrdom porudžbine, klikom na dugme "Naruči", saglasni ste sa uslovima reklamacije.

STUPANJE NA SNAGU, IZMENE

Verzija: 1.0

Ova pravila stupaju na snagu i važe od: 10.07.2019

  Zadržavamo pravo da ažuriramo Prava i obaveze potrošača i sav sadržaj koji se nalazi na sajtu u bilo koje vreme, bez najave unapred. Sve ove promene stupaju na snagu nakon što budu objavljene na sajtu, stoga Vas upozoravamo da proveravate ova Prava i obaveze potrošača periodično, s obzirom na to da Vas obavezuje trenutna verzija. Ukoliko imamo Vašu e-mail adresu, poslaćemo Vam obaveštenje o svim promenama.

Ukoliko nastavite da koristite naš sajt nakon ovih izmena to će podrazumevati Vašu saglasnost sa izvršenim izmenama. 

Ukoliko niste saglasni sa gore navedenim uslovima, molimo Vas da ne koristite ovaj sajt.

 
Ovaj web sajt koristi kolačiće. Upotreba kolačića je regulisana našom Politikom korišćenja kolačića. Korišćenjem sajta bez izbora jedne opcija, saglasni ste sa upotrebom kolačića.
Za otkazivanje obaveštenja kliknite ovde!
Newsletter

Za ponude proizvoda i obaveštenja o novostima, prijavite se za informaciono pismo sad!

0
×